Momsregistrering i Nederländerna

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: BTW

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: NL9999.99.999.B.01

 • Format Skattenummer: 9999.99.999

 • Momssats: 21%, 9%

Utländska företag som saknar etablering i Nederländerna men som säljer tjänster i Nederländerna, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Nederländerna tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Nederländerna. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Utländska företag som säljer varor inrikes i Nederländerna kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet för moms/Reverse Charge förutsatt att köparen är ett nederländskt företag som är etablerad i Nederländerna.

Följande transaktioner utgör exempel på när momsregistrering kan bli nödvändig i Nederländerna:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Nederländerna

 • Varutransporter från Nederländerna till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Nederländerna

 • Eget varulager i Nederländerna

 • Affärsledning på plats i Nederländerna

 • Inköp av varor från EU till Nederländerna eller försäljning av varor till EU från Nederländerna

 • Import till eller export från Nederländerna

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Nederländerna) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Nederländerna

I ansökan om momsregistrering fyller man i detaljerad information om företaget och den planerade affärsverksamheten i Nederländerna. Blanketten inklusive vissa föreskrivna dokument från svenska myndigheter, såsom momsintyg från Skatteverket och handelsregisterutdrag från Bolagsverket, skickas sedan underskriven av firmatecknare till Belastingdienst, Heerlen som handlägger momsregistreringen av utländska bolag.

Momsregistrering i Nederländerna brukar ta cirka 6 veckor. Skattemyndigheten i Nederländerna återkommer sedan och meddelar ett holländskt skattenummer/momsnummer när ansökan har behandlats.

Frivillig momsregistrering i Nederländerna är inte tillåten.

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Nederländerna och inte registrerar sig utdöms i allmänhet ingen böter för att man inte registrerar sig, men däremot kan böter utdömas för sent inlämnad momsdeklaration.

Momsredovisning i Nederländerna

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man är sen att lämna momsredovisningar kan förseningsavgifter utdömas se ovanstående. Om man bedriver EU-handel från Nederländerna ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om man missar att lämna periodisk sammanställning kan en förseningsavgift komma att utdömas. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man missar detta kan också förseningsböter komma att utdömas.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Nederländerna liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.