The VAT Adviser logo

Momsregistrering i Danmark

 • Valuta: DKK

 • Moms heter: MOMS

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: SE-Nr. DK99 99 99 99

 • Momssats: 25%

Utländska företag som saknar etablering i Danmark, men som säljer tjänster i Danmark, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade, kan i de flesta fall undvika en momsregistrering i Danmark. Anledningen är att Danmark tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är danskregistrerade verksamheter. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer rena varor inrikes i Danmark momsregistrera sig, eftersom Reverse Charge inte tillämpas vid ren varuförsäljning.

Följande transaktioner utgör förutom inrikes varuförsäljning exempel på när det blir nödvändigt med en momsregistrering i Danmark:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Danmark

 • Varutransporter från Danmark till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Danmark (de flesta dock undantagna moms i DK)

 • Eget varulager i Danmark

 • Affärsledning på plats i Danmark

 • Inköp av varor från EU till Danmark eller försäljning av varor till EU från Danmark

 • Import till eller export från Danmark

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Danmark) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Danmark

Ansökan om momsregistrering i Danmark ska göras senast inom 8 dagar innan momspliktiga aktiviteter startar i Danmark. Om man missar att momsregistrera sig i tid kan böter utdömas. Momsregistrering i Danmark brukar ta 2-3 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett danskt momsnummer (kallat SE-nummer).

Frivillig momsregistrering i Danmark är tillåten.

Momsredovisning i Danmark

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Danmark ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Danmark liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. I Danmark, som i flera andra länder, utdömer man t.ex. bötesbelopp när en skattskyldig missar att förvärvsbeskatta sig med dansk moms när säljaren har åberopat Reverse Charge eller om man gör det på ett felaktigt sätt.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.