The VAT Adviser logo

Momsregistrering i Finland

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: Arvonlisövero, förkortat ALV

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: FI99999999 (FI+8 siffror vid EU-handel) eller FO-Nummer 9999999-9 (vid inrikes handel)

 • Momssats: 24 %, 14 %, 10 %

Utländska företag som saknar etablering i Finland, men som säljer varor eller tjänster inrikes i Finland, kan i de flesta fall undvika en momsregistrering. Anledningen är att Finland tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om utländska företag uteslutande säljer till finskregistrerade verksamheter. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura.

Har det utländska företaget någon av följande verksamheter i Finland kan dock momsregistrering bli nödvändig:

 • Inrikes försäljning av varor till ej momsregistrerade verksamheter i Finland

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner

 • Varutransporter från Finland till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Finland

 • Eget varulager i Finland

 • Inköp av varor från EU till Finland eller försäljning av varor till EU från Finland

 • Import till eller export från Finland

 • Långa installationsprojekt

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar eller busstransfers i Finland) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Finland

Ansökan om momsregistrering i Finland, görs på särskilda blanketter som skickas till Patent- och Registerstyrelsen (PRS) i Helsingfors. Man ska givetvis ansöka om momsregistrering i god tid innan de skattepliktiga aktiviteterna påbörjas, men senast 14 dagar innan. Momsregistrering i Finland brukar ta 2-3 veckor.

Ett utländskt företag kan också frivilligt momsregistrera sig i Finland, om man så önskar.

Momsredovisning i Finland

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Finland eller för över egna varor till Finland t.ex. vid varulager, ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat.

Försent inlämnade deklarationer och inbetald moms kan leda till förseningsavgifter.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i andra länder när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.