Momsregistrering i Frankrike

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: Taxe sur la Valeur Ajoutée, förkortat TVA

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: FR99999999999, FRX9999999999, FR9X999999999 eller FRXX999999999

 • Momssats: 20%, 10%, 5.5%, 2,1%

Utländska företag som saknar etablering i Frankrike, men som säljer varor eller tjänster inrikes i Frankrike, kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Frankrike tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge (”Autoliquidation”) om utländska företag uteslutande säljer till verksamheter som är momsregistrerade i Frankrike. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura.

Har det utländska företaget t.ex. någon av följande verksamheter i Frankrike kan dock momsregistrering bli nödvändig:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Frankrike

 • Varutransporter från Frankrike till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Frankrike

 • Eget varulager i Frankrike (endast registrering för intrastat när tröskelvärdet för intrastat – EUR 460 000 har passerats)

 • Affärsledning på plats i Frankrike

 • Inköp av varor från EU till Frankrike eller försäljning av varor till EU från Frankrike

 • Import till eller export från Frankrike

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar eller busstransfers i Frankrike) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Frankrike

Ansökan om momsregistrering i Frankrike, görs på särskilda blanketter som skickas till Direction des Residents à la étranger et des Services Generaux, Noisy Le Grand, Frankrike. Blanketterna är avfattade på franska och på blanketterna ska detaljerad information lämnas om planerad verksamhet, uppskattad omsättning av de skattepliktiga aktiviteterna, eventuella driftställen, ägarstruktur etc. M a o rätt så krångligt att fylla i inte minst med tanke på att allt står på franska. Man ska givetvis ansöka om momsregistrering i god tid innan de skattepliktiga aktiviteterna påbörjas, men man kan också registrera sig retroaktivt. Momsregistrering i Frankrike brukar ta 2-3 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett franskt VAT-nummer.

Frivillig momsregistrering i Frankrike är inte tillåten.

Momsredovisning i Frankrike

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Frankrike ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man för över varor till Frankrike, lägger upp ett varulager, men enbart säljer inrikes till momsregistrerade verksamheter i Frankrike, kan man tillämpa Reverse Charge vid försäljningen och blir inte skattskyldig i Frankrike. Om värdet av överförda varor överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man redovisa intrastat och för detta behöver man ett franskt VAT-nummer.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Frankrike liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.

I Frankrike får man sin kod meddelad tillsammans med sitt momsnummer från den franska skattemyndigheten. Med koden kan man logga in på den elektroniska portalen och väl inne ska man själv hämta information om vilka rapporter som man ska lämna och hur man ska lämna dem. Såväl rapporterna som anvisningarna för ifyllandet finns endast avfattade på franska. Försvårande med just Frankrike är också att man tvingande tillämpar SEPA-betalningar, d.v.s. betalningar av moms ska göras från ett SEPA-konto som man måste se till att det läggs upp mot den elektroniska portalen hos den franska skattemyndigheten, men den skattskyldige har själv ansvaret för att betalningen från SEPA-kontot blir aktiverad och mottagen av skattemyndigheten. Om något går snett kan det utlösa förseningsböter.